Առաքելությունը, տեսլականը եւ ռազմավարությունը

Առաքելությունը

ՋՀՀ առաքելությունն է օգնության, զարգացման և հոգևոր վերելքի ծրագրերի միջոցով սատարել ծանր պայմաններում գտնվող մեր հայրենակիցներին` դուրս գալու չքավորությունից և հաղթահարելու հուսահատությունը:

Նպատակները

ՋՀՀ-ի գլխավոր նպատակն է օժանդակել Հայաստանում սոցիալական և տնտեսական խնդիրներին ուղղված տևական լուծումներ առաջարկող միջոցառումներին: Հիմնադրամը ոգեշնչում է մարդկանց օգտագործել իրենց իսկ ներուժը` բարելավելու կենսապայմանները և խթանելու համայնքի զարգացումը: Սակայն, մենք քաջ գիտակցում ենք, որ Հայաստանում դեռևս շատ են խոցելի խմբերը, որոնք մշտական սոցիալական օժանդակության կարիք ունեն:

Բազմակողմանի ծրագրերի միջոցով ՋՀՀ-ն նպատակ ունի`

 • Կրճատել աղքատությունը` աջակցելով տնտեսական զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը,
 • Հնարավորություն ընձեռել հասարակության բոլոր խավերին միասին աշխատել` հաղթահարելու սոցիալական և տնտեսական հիմնախնդիրները,
 • Նպաստել հայ երիտասարդների հոգևոր, մտավոր և սոցիալական զարգացմանը,
 • Ամրապնդել քաղաքացիական հասարակությունը` օժանդակելով տեղական ՀԿ-ների և այլ պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական նախաձեռնությունների իրականացմանը,
 • Թեթևացնել հասարակության ծայրահեղ անապահով և մեկուսացված խմբերի հոգսերը` նյութական և հոգևոր աջակցության ցուցաբերմամբ:

Գործունեության առաջնային ուղղությունները

 • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
 • Համայնքների զարգացում
 • Տնտեսության զարգացում
 • Կրթություն
 • Առողջապահություն
 • Օգնություն և հոգևոր վերելք

Ծրագրերի իրականացման հիմնական մեխանիզմները

Հայաստանում իր առաքելությունն ու նպատակները կյանքի կոչելու համար ՋՀՀ-ն վերոհիշյալ ուղղություններով ծրագրերի իրականացման ընթացքում հետևյալ չորս մեխանիզմներն է կիրառում.

 1. Սեփական նախաձեռնություններ - ՋՀՀ-ն մշակում և իրագործում է սեփական ծրագրերը:
 2. Համագործակցություն - ծրագրերի մշակումը, ֆինանսավորումը և իրագործումը ՋՀՀ-ն կատարում է տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցաբար:
 3. Փոքր դրամաշնորհներ - մրցութային կարգով ՋՀՀ-ն փոքր դրամաշնորհներ է տրամադրում տեղական ՀԿ-ներին և համայնքներին` իրականացնելու  վերջիններիս նախաձեռնած ծրագրերը:
 4. Վարկերի տրամադրում - ՋՀՀ-ն վարկեր է տրամադրում միկրոֆինանսավորող հաստատություններին և ֆերմերային կոոպերատիվներին: